1. Registrering
OBS: Om du är elev på en skola som använder MySmartSchool ska du inte registrera dig här, utan få dina inloggningsuppgifter från din lärare.
Registreringen avser ett abonnemang. Avgiften debiteras via faktura.
Minst 8 tecken
Valfritt
  ALLMÄNNA VILLKOR
  avseende MySmartSchool


  1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET M.M.

  1.1 Dessa Allmänna Villkor ("Villkoren") gäller för användning av Kommunikationsstrategerna i Sverige AB:s tjänst MySmartSchool ("Kommunikationsstrategerna" respektive ”Tjänsten”).

  1.2 Villkoren träder automatiskt i kraft mellan parterna när Användaren tecknar abonnemang enligt punkten 2 nedan. Genom att teckna abonnemang intygar Användaren att Användaren har läst, förstått och accepterat Villkoren, att Användaren är över 18 år gammal och har den rättshandlingsförmåga som krävs för att teckna abonnemang eller, om Användaren är minderårig eller omyndig, att Användaren har samtycke från någon som är förmyndare eller god man för Användaren.

  1.3 Kommunikationsstrategerna har rätt att när som helst ändra Villkoren med verkan från och med närmast följande abonnemangsperiod. Sådan ändring ska meddelas Användaren genom e-post enligt punkten 8 nedan.

  1.4 Tjänsten och Kommunikationsstrategernas webbsidor skyddas av upphovsrätt, varumärkes-skydd m.m. och utgör Kommunikationsstrategernas exklusiva egendom.

  2. KÖP AV TJÄNSTEN

  Abonnemang tecknas genom att Användaren fyller i ett formulär på Kommunikations-strategernas webbsida och ansöker om abonnemang samt betalar abonnemangsavgiften. Efter godkännande av ansökan tilldelas Användaren ett personligt användarkonto som är åtkomligt genom angivande av användar¬namn och lösenord.

  3. ANVÄNDNING

  3.1 Användarens lösenord är strängt personligt och konfidentiellt. Användaren ansvarar för att Användarens användaridentiteter och lösenord till Tjänsten hanteras under sekretess så att obehöriga inte kan använda Tjänsten. Användaren ska genast meddela Kommunikations-strategerna om Användaren misstänker att Användarens användarkonto eller lösenord kommit i orätta händer.

  3.2 Tjänsten får användas uteslutande för Användarens privata bruk. Detta innebär bland annat att Tjänsten inte får användas i näringsverksamhet eller för utbildning av annan.

  3.3 Finns det skäl att anta att annan än Användaren utnyttjar Tjänsten genom Användarens abonnemang har Kommunikationsstrategerna rätt att stänga av abonnemanget till dess saken utretts.

  3.4 Användaren får inte kopiera någon av Kommunikationsstrategernas webbsidor eller del därav utan föregående skriftligt godkännande från Kommunikationsstrategerna.

  4. ABONNEMANGSTID

  4.1 Abonnemang löper i perioder om tolv månader. Användaren äger inte rätt att säga upp abonnemanget i förtid. Abonnemanget måste sägas upp skriftligen minst en månad i förväg för att upphöra. Om abonnemanget inte sägs upp förlängs det på obestämd tid och Användaren måste säga upp abonnemanget skriftligen minst en månad i förväg för att det ska upphöra.

  4.2 Kommunikationsstrategerna äger rätt att när som helst säga upp abonnemang till upphörande. Sker sådan uppsägning med verkan från annan tidpunkt än abonnemangsperiodens utgång ska Kommunikationsstrategerna utan dröjsmål till Användaren återbetala avgiften för återstående del av abonnemangsperioden.

  4.3 Kommunikationsstrategerna äger rätt att säga upp abonnemang till omedelbart upphörande om Användaren bryter mot Villkoren. I sådant fall återbetalas inte någon del av abonnemangsavgiften.

  4.4 Uppsägning enligt punkten 4.2 eller 4.3 ska ske genom brev eller meddelande enligt punkten 8 nedan.

  5. AVGIFTER

  5.1 Avgift för Tjänsten utgår i enlighet med Kommunikationsstrategernas prislista. Kommunikationsstrategerna förbehåller sig rätten att när som helst ändra avgifterna i prislistan med verkan från och med närmast följande abonnemangsperiod.

  5.2 Avgift ska betalas i enlighet med instruktionerna på Kommunikationsstrategernas webbplats.

  5.3 Avgift för nytt abonnemang betalas i samband med att abonnemangsavtalet ingås. Användaren har rätt att inom 14 dagar efter den dag abonnemangsavtalet ingicks frånträda abonnemanget. I sådant fall återbetalas avgiften. Men detta förutsätter att användandet av tjänsten ej har påbörjats och ingen inloggning har skett. Detta leder till att inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade månader förekommer.
  5.4 Avgift för ytterligare abonnemangsperiod ska betalas före utgången av innevarande abonnemangsperiod.

  5.5 Eventuella rabatterbjudanden får inte kombineras med annat rabatterbjudande.

  5.6 Betalningsvillkor
  Faktura avgift är 0,00 kr för e-faktura och 20,00 kr för pappersfaktura.
  Om betalning uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr, samt en dröjsmålsränta om 25,00 % plus gällande referensränta. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

  6. ANSVARSBEGRÄNSNING
  Kommunikationsstrategerna lämnar inte några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende Tjänsten.

  7. PERSONUPPGIFTER

  7.1 I samband med att Användaren tecknar abonnemang för Tjänsten och under avtalstiden lämnar Användarna vissa personuppgifter till Kommunikationsstrategerna. Uppgifterna registreras och används av Kommunikationsstrategerna för administration av Användarens abonnemang, för marknadsföring, för att kunna föra en dialog med Användaren samt för att få information om Användarens nyttjande av Tjänsten. Användaren samtycker till att Kommunikationsstrategerna behandlar Användarens personuppgifter på detta sätt.

  7.2 Användaren har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av Användarens personuppgifter som förekommer. Användaren kan när som helst genom meddelande enligt punkten 8 nedan begära att eventuellt felaktiga uppgifter om Användaren ska rättas eller raderas eller anmäla att Användaren motsätter sig behandling av sina personuppgifter för marknadsföringsändamål. I det senare fallet kommer uppgifterna att spärras för sådan användning.

  8. MEDDELANDEN
  Meddelanden avseende abonnemanget får sändas med e-post till Användaren på den adress Användaren registrerat på sitt användarkonto hos Kommunikationsstrategerna och till Kommunikationsstrategerna på kontakt@mysmartschool.se.
  _____________________